BONITACE

 

Bonitační řád KCHLGR

= nejdůležitější chovatelská akce, jejíž účelem je postupovat v souladu se standardem – výstižně, detailně, objektivně a optimálně hodnotit jedince po stránce exteriérové i povahové (jestli je povaha pro chov výborná, ještě přípustná nebo nepřípustná -> vyřazení/nezažazení z/do chovu). A uvést, zda odpovídají nebo neodpovídají standardu (pokud ne, tak proč). Toto všechno se převede do tzv. BONITAČNÍHO KÓDU, který bude mít v PP, a na základě toho se vybírají vhodní partneři (plemeníci).

 

=> _+ Hlavním účelem je tedy objektivní, detailní a výstižné vyhodnocení jedince po stránce povahové a exteriérové, to celé převedené do KÓDU pro vybrání vhodných partnerů (plemeníků)!

 

Bonitace by měla být součástí podmínek chovnosti a teprve po jejím absolvování uznat nebo neuznat CHOVNOST.

Je to posouzení celkem náročné a přesné, doporučujeme tedy, aby se chovatel rozhodl, jestli je pes natolik vyzrálý a připravený, jelikož o jeho vyzrálosti úplně tak nerozhoduje věk.

Opakování bonitací je nepřípustné; možné je to pouze po schválení Bonitační komise – jelikož se domnívá, že se nedostatky psa mohou s věkem vylepšit nebo změnit. Již však nesmí mít zapsán bonitační kód v PP!

 

BONITACE JSOU VÝSTAVY?

Ne.

První rozdíl mezi bonitací a výstavou je: výstava má spíše propagační charakter pro plemeno a pouze doplňuje kvality jedince; bonitace zahrnuje také popis exteriéru, jak tomu bývá u výstav, ale zde jde především o chovatelskou akci a o co nejpreciznější posouzení jednotlivých částí těla a povahy.

Druhý rozdíl je, že na výstavě je hlavním hodnotícím subjektem ROZHODČÍ, na bonitaci je to při posledním rozhodnutí BONITAČNÍ KOMISE.

Problémem dnešní doby je, že rozhodčí na výstavách mají velké množství plemen a málo času, tudíž se nepsají posudky, což je celkem zásadní chyba. Dostanete pouze diplom se známkou a někdy i pořadím.  Dokonce už ani psa nezměříte a povahu Vám ne vždy detailně popíšou. Jsou zde popisovány především hlavní přednosti a nedostatky jedinců s výsledkem. Takže výsledek výstav pro využití jedinců v chovu je docela velmi problematický, zavádějící či mizivý….

 

BONITAČNÍ KOMISE

Bonitační komise z  EXTERIÉRU se skládá z: OPCH (Oblastních Poradců CHovu) + oficiálně delegovaný rozhodčí s aprobací pro dané plemeno (hlavní a rozhodující slovo při hodnocení exteriéru).

Bonitační komise pro POVAHU se skládá z: OPCH/HPCH + nadpoloviční většina členů (v případě, že jich je sudý počet, má OPCH/HPCH hlasy 2).

Je vhodné, aby byl u posuzování přítomen i např. rozhodčí výkonu (více očí, víc vidí).

 

BONITAČNÍ KARTA – VZHLED A NÁLEŽITOSTI

 • základní doklad o kvalitě, splnění standardu a o využití jedince v chovu
 • každý klub si vzhled a náležitosti karty navrhuje sám – ale stále musí splňovat všechna stanovená kritéria pro uznání do chovu (nebo vyřazení z chovu), která potvrdí BONITAČNÍ KOMISE a DELEGOVANÝ ROZHODČÍ PRO EXTERIÉR.
 • v záhlaví jsou uvedeny všechny identifikační údaje o jedinci
  • výsledky stanovených vyšetření (klubem) zkoušky nebo další přílohy…
  • výsledky vyhodnocení povahy
  • výsledky vyhodnocení jednotlivých částí těla dle standardu + vyskytující se nedostatky ozn. číselným indexem
 • v závěru je uveden BONITAČNÍ KÓD + PODPISY ČLENŮ KOMISE
 • Dělá se ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno zůstává klubu

 

JAK PROBÍHÁ BONITACE?

 1. posouzení povahy
  • jedno z nejsložitějších a nejdiskutovanějších hodnocení psa
  • je nemožné úplně správně objektivně zhodnotit komplexně daného jedince, ale měla by být snaha ho co nejlépe a nejpřesněji zhodnotit, aby se to objektivitě významně přiblížilo; plemeno se musí respektovat -> bonitace tedy není pouze objektivní posouzení charakteristiky jedince, ale dělá se pro PRAKTICKÉ VYUŽITÍ – sestavování vhodných plemeníků pro další plemenitbu
  • do chovu by se tedy měli pouštět pouze jedinci, kteří vykazují standardní chování; jedinci vykazující vylučující odchylky by se tedy neměli zařazovat do chovu
  • hodnotí se projevy psa v přítomnosti a NE/přítomnosti psovoda: pokud se pes projeví standardně s ním i bez – získá nejlepší ocenění; pokud se pes projeví v přítomnosti psovoda – pro chovu je ještě využitelný, ale má horší hodnocení; pokud pes neuspěje ani v jednom, měl by bát z chovu vyloučen
  • Vše by to mělo být přizpůsobováno potřebám PCH
  • NAPROSTO ŠPATNĚ JSOU TESTY NA BÁZI – „KAŽDÝ PES-JINÁ VES“ – NĚCO NA VOLNO, NĚCO NA VODÍTKU, VYDÁVÁNÍ RŮZNÝCH ZVUKŮ RŮZNÝMI LIDMI!
  • udělované známky k vyjádření standardnosti jedince:
   • AA – povaha přesně odpovídající standardu (st.5)
   • BA – povaha s nepodstatnými odchylkami od standardu, inklinující k flegmatičnosti (st.0)
   • BB – povaha s nepodstatnými odchylkami od standardu, inklinující k choleričnosti (st.9)
   • CC – povaha neodpovídající standardu.
 2. měření a vážení
  • přesné stanovení typu jedince
  • sledování vývoje měřených charakteristik
  • chování psa při těchto úkonech může něco vypovědět o jeho povahových vlastnostech
 3. posouzení exteriéru
  • DELEGOVANÝ ROZHODČÍ – potupuje vždy podle Bonitační karty a nesmí nic vynechat!
  • při nejednoznačných odchylkách by se měl rozhdčí poradit s HPCH a zvážit, jak velká odchylka je a jestli je ještě pro další chov přípustná, to zavést do bonitačního kódu
  • nesmí být přehlédnuty vady vylučující z chovu
  • důraz je kladen na STÁLOST SLOŽENÍ Bonitační komise a rozhodčích -> větší vypovídající sponost bonitačních kódů
  • Zde je používána 9 stupňová charakteristika – typy:
   1. 1 – 3 – slabý typ (rozdělený do tří výškových intervalů)
   2. 4 – 6 – typ v požadované síle, mohutnosti a ušlechtilosti (rozdělený do tří výškových intervalů)
   3. 5 – jedinec v požadované síle, mohutnost a ušlechtilosti ve střední (optimální) kohoutkové výšce.
   4. 7 – 9 – příliš těžký, lymfatický typ (rozdělený do tří výškových intervalů)
  • ČÍM KRATŠÍ KÓD, TÍM KVALITNĚJŠÍ JEDINEC
  • Posouzení barvy: 1a = černá; 2a = černá se znaky; 4a = bílé znaky;………
 4. určení bonitačního kódu, zápis do PP psa
  • několik částí, které budou odděleny lomítkem, např.: Typ / Barva / Odchylky od standardu v exteriéru / Kód povahy  => schematický pohled na jedince a jeho kvality + plemenářská budoucnost
  • u nově uchovněných jedinců se dělají stěry k ověření jejich původu (test parentity) -> důležité je, aby jejich „rodný list“ byl skutečně jejich

Pár příkladů:

       „zdroj – Klub přátel chodského psa, z.s.“

       „zdroj – Rottweiler klub ČR“